S. Siam Tour
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | วิธีการจองและชำระเงิน | ติดต่อเรา
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | วิธีการจองและชำระเงิน | ติดต่อเรา

   ขอต้อนรับเข้าสู่ S. SIAM TOUR ซึ่งเป็นกิจการที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา S. Siam Tour ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 33/04352 ดังนั้นเราในฐานะผู้ประกอบการจึงได้นำเสนอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดกระบี่ และบริเวณใกล้เคียงให้ท่านที่สนใจได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป

 

   นอกเหนือจากนั้นเราได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาต ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนารินดา ทะเบียนเลขที่ 0813559000991 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้บริการรถรับส่งผู้โดยสาร/นักท่องเที่ยว หรือการทัศนาจรภายในประเทศไทย

 

   พวกเราส่วนใหญ่ผ่านงานด้านโรงแรมมาโดยเฉพาะและส่วนหนึ่งทำงานออฟฟิตทัวร์และโรงแรมอยู่ โดยเรามุ่งให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่...ที่พวกเราทำงานอยู่เท่านั้น ...ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการมากที่สุด และในขณะเดียวกันในส่วนของราคา เราจะมุ่งเน้นให้มีราคาที่ประหยัดมากที่สุดและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ

  

 

สำหรับสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้นมี 2 แห่ง

  • 1. อ่าวท่าเลน สำนักงานใหญ่ (ตามใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว)   

  • 2. อ่าวนาง ประกอบด้วย

  •          สำนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนารินดา  

  •          สำนักงานออฟฟิตทัวร์

 

  • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

  • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   ใบทะเบียนพาณิชย์   ใบอนุญาตจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน